Commissie Noodfonds

Scandia kent een commissie Noodfonds, waarvan de leden door het bestuur worden voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering van Scandia. Die commissie beschikt over een eigen budget, dat  wordt verworven uit donaties, zoals bijdragen van fokkers bij de geboorte van een nest, legaten en uit de verkoop van artikelen uit het clubwinkeltje. Bijdragen kunnen worden gestort via de penningmeester van Scandia die ook het geld beheert.

Jaarlijks, tijdens de Algemene Ledenvergadering van Scandia, wordt door het bestuur van de commissie Noodfonds verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

De commissie Noodfonds kent drie aandachtsgebieden:

  1. Verlenen van informatie, financiële steun en hulp aan Scandialeden die, om welke reden dan ook, hun hond(en) niet meer kunnen houden. De financiële steun is gericht op leniging van bestaanskosten van de hond(en) in afwachting van hun herplaatsing. Dit om te voorkomen dat de door Scandia vertegenwoordigde honden aan een asiel aangeboden worden. Door nauwe relatie met de Nederlandse Vereniging van Dieren wordt ervoor gezorgd dat melding wordt gemaakt aan Scandia, mocht er toch een hond van onze rassen aan een asiel worden aangeboden. Commissie Noodfonds zal dan ten bate van deze hond handelend optreden voor herplaatsing.
  2. Het bieden van financiële hulp aan Scandialeden, die in financiële nood verkeren en die voor onoverkomelijke kosten komen te staan, die verband houden met het welzijn hun hond(en). Bijvoorbeeld omdat zij niet in staat zijn om de kosten van een medische behandeling volledig zelf te dragen. Gedacht kan worden aan een renteloze lening.
  3. Het financieren, dan wel ondersteunen van onderzoek naar rasgebonden erfelijke ziekten en afwijkingen van Scandia rassen bij individuele honden, zoals een tegemoetkoming in de kosten die eigenaren maken voor het afnemen dan wel opsturen van bloed of weefsel dan wel deelname aan een onderzoek.

Als zo’n onderzoek een structureel karakter zou aannemen, kan het bestuur van de commissie Noodfonds de hulp inroepen van het bestuur van Scandia. Hierbij kan gedacht worden aan bloedonderzoek, DNA-onderzoek of trials door Aio's en studenten op veterinair wetenschappelijk niveau.

Indien bemiddeling bij herplaatsing leidt tot een overdracht van eigenaarschap, dan adviseert de Commissie Noodfonds de nieuwe en oude eigenaren gebruik te maken van dit Model Afstandsverklaring.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.