Uitvoeringsbeleid

Versie 30 November 2013

 

 

Relatie tot het VFR (Verenigings Fok Reglement)

Het in Nederland ingezetene Scandia-lid dat wil fokken met één van de door Scandia vertegenwoordigde rassen, zal moeten voldoen aan het Verenigings Fok Reglement (VFR) van Scandia dat per 14 april 2013 is aangenomen door de ALV. Alleen indien voldaan is aan alle artikelen voor het specifieke ras waarmee gefokt wordt, kan het predicaat “Gefokt volgens het fokreglement van Scandia” worden uitgereikt.

Bewijsvoering

Ter bewijsvoering dat het Scandia-lid voldoet aan het VFR voor een specifiek ras zullen conform het VFR de volgende documenten aan de fokbeleidscommissie van Scandia ter beschikking moeten worden gesteld:

  • Kopie stamboom van beide ouderdieren
  • Uitslagen van de gezondheidsonderzoeken of screeningsonderzoeken van beide ouderdieren zoals aangegeven in Artikel 4 en de pups (indien van toepassing)
  • Dekaangifte (met o.a. al dan niet toepassing van kunstmatige inseminatie)

 

Handhaving

Het bestuur is bevoegd maatregelen te nemen jegens diegene die zich niet houdt aan de in dit VFR vastgestelde regels. Afwijkingen van het VFR worden geadministreerd volgens een puntensysteem dat de grondslag vormt voor de te nemen maatregelen zoals hieronder beschreven:

 

Puntentoewijzing

Afwijkingen van het VFR worden door de Fokbeleidscommissie ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur d.m.v. een puntensysteem.

  1. Indien de fokker in gebreke blijft in het voldoen aan de fokreglementen voor het ras waarmee gefokt wordt, zal bij enige afwijking 1 punt worden toegekend.
  2. Een behaald punt blijft 3 jaar actueel en wordt daarna geschrapt.
  3. Bij het behalen van 1 punt is de volgende maatregel van toepassing: De betreffende fokker ontvangt een schriftelijke waarschuwing van het bestuur met opgaaf van reden plus de ontzegging van een dekbericht en nestvermelding in het clubblad en op de website van Scandia.
  4. Bij het behalen van 2 punten is de volgende maatregel van toepassing: Herhaling van de maatregel bij het behalen van 1 punt, plus een vermelding in het clubblad en op de website dat de betreffende fokker ten tweede male is afgeweken van het VFR.
  5. Bij het behalen van 3 punten is de volgende maatregel van toepassing: Herhaling van de maatregel bij het behalen van 2 punten. Bovendien zal deze derde afwijking officieel worden gerapporteerd aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  6. Bij het behalen van 4 punten is de volgende maatregel van toepassing: Herhaling van de maatregel bij het behalen van 3 punten plus een voorstel van het bestuur aan de ALV tot royement van Scandia van de betrokkene.

 

Verweer

De betrokkene mag zich tegen een maatregel via een verweerschrift verdedigen. Hij/zij dient dit binnen twee weken na dagtekening van de waarschuwing te doen. Het bestuur zal na kennisgeving van het verweer de zaak beoordelen en de uitslag hiervan schriftelijk binnen 4 weken aan de betrokkene mededelen. Mocht er geen verweer zijn, of het verweer niet ontvankelijk worden verklaard, dan treedt de betreffende maatregel in werking.

 

In werking treding maatregel

De betreffende maatregel treedt in werking na afhandeling van het verweer, of bij geen verweer, na het verstrijken van de verweerperiode.

 

Overige gevallen

In alle gevallen waarin dit uitvoeringsbeleid niet specifiek voorziet, beslist het bestuur.

 

 

Download hier het Uitvoeringsbeleid VFR Scandia als pdf