Herding mogelijk een nieuwe werkactiviteit RvB.

Onder deze titel heeft de Raad van Beheer het initiatief genomen om een informatiebijeenkomst te organiseren met alle rasverenigingen uit de rasgroepen 1, 2 en 5 die hoedende en drijvende honden vertegenwoordigen.

Aanwezig zijn: Lia Helmers g(edelegeerde namens de RvB in de FCI commissie Herding);

John Wauben (vice voorzitter van de RvB) ; John Lijffijt (bestuurslid RvB, portefeuille werken met honden); Rony Doedijns (Kynologisch directeur van de RvB), diverse vertegenwoordigers van rasverenigingen, vertegenwoordigers club van Schapendrijvende Collies en vertegenwoordigers van de Commissie Werkende Honden (CWH).

De Raad van Beheer hecht veel waarde aan het werken met honden, de rol van de hond in onze samenleving en het werken met honden en is daarin de stimulerende kracht binnen de FCI. De oorspronkelijke functie van onze rassen willen wij graag in stand houden en de RVB draagt graag bij om samen met de vertegenwoordigers van rasverenigingen met herdershonden hieraan vorm te geven.

Lia Helmers is fokker en liefhebber van de kortharige Hollandse herdershonden sinds 1987, heeft tientallen jaren alle documentatie bij elkaar gezocht over het oorspronkelijke werk van de Hollandse Herder, is 8 jaar schaapherder geweest en sinds 2007 gedelegeerde van de RvB in de FCI Herding Commissie. Ze is gefascineerd door het werk van diverse rashonden bij schapen!

De FCI Herdingcommission heeft een reglementenstelsel ontworpen voor het houden van tests en trials voor alle herdershonden en veedrijvers. Er was al veel werk verricht toen Lia toetrad en de reglementen waren in concept al klaar. Er zijn 2 stijlen, de Collecting Style en de Traditional style.

Voor de Collecting Style (Border Collies en Kelpies (working) heeft de commissie deze reglementen opgesteld op basis van de regels van de ISDS. Het merendeel van de leden van de FCI Herding Cie was aangesloten bij de ISDS.

De verwachting was toen, dat er een toekomst was voor de Traditional Style, maar dat de Border Collies zo goed georganiseerd zijn binnen de ISDS dat er dus geen behoefte zou zijn aan de FCI Collecting Style. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren regelmatig FCI trials Collecting Style georganiseerd in minstens 3 landen.

 

De Collecting Style

De FCI reglementen Collecting Style voor Border Collies en Kelpies zijn ontworpen met respect voor de al zo lang bestaande tradities in het werken met Border Collies en met hun trials.

 

De Traditional Style

Voor de Traditional Style (alle andere herders en veedrijvers dan BC en Kelpie) is uitgegaan van de Franse reglementen van de Interraces, omdat in Frankrijk ruim ervaring was met wedstrijden voor honden van allerlei herdershondenrassen. Het zou zonde van de moeite zijn om het wiel opnieuw uit te vinden! Er is in het buitenland nu 5 jaar ervaring met de FCI reglementen. Het aantal deelnemende honden groeit snel.

 

Collecting Style en Traditional Style hebben dezelfde opbouw:

*Herding Instinct Test: een laagdrempelige aanlegtest voor ongetrainde honden. Is nog in

   ontwikkeling

* Herding Working Test: hierin moet de hond behalve instinct ook werkvermogen tonen.

* Slagen voor de HWT geeft recht op deelnemen aan de Trial klasse 1, als deze is gehaald is

   promotie mogelijk naar klasse 2 en 3.

 

De opzet van het schapendrijven als officiële hondensport in Nederland

Het bestuur van de RvB neemt de FCI reglementen als uitgangspunt voor nationale en internationale tests en trials in Nederland. Wat we moeten beseffen is, dat de FCI reglementen wel als basis kunnen dienen, maar dat een grote overkoepelende organisatie zoals de FCI alleen de hoofdzaken vastlegt in reglementen. Zaken als voorlichting over het doel van de tests en trials, over instinct, opleiden en examineren van keurmeesters, aanvullende regels betreffende dierenwelzijn en praktische zaken zullen in Nederland, net als in de andere landen, moeten worden vastgelegd in nationale reglementen als aanvulling op die van de FCI. In de FCI reglementen is vastgelegd hoe tests en trials moeten verlopen om recht te geven op het winnen van FCI titels en prijzen. We zijn heel blij dat het oorspronkelijke werk van zoveel herdershondenrassen nu internationaal erkenning krijgt. In een aantal landen worden ook tsts en trials gehouden waarin nationale prijzen en titels te behalen zijn (vergelijk met shows: CAC/CACIB). Net als bij andere hondensporten kunnen verenigingen natuurlijk tests en trials op hun eigen wijze organiseren met clubdiploma's als te behalen prijzen. In FCI tests en trials kan de volgende titel worden behaald: FCI HWT (Herding Working Test) en in trials in klasse 3 kan een kampioensprijs worden behaald: CACITr.

 

De tweedelingen

Honden die de kudde hebben geleid en verplaatst, versus honden die uitsluitend de kudde beschermden.

Aan FCI tests en trials mag alleen worden deelgenomen door honden uit groep 1, 2 en 5 die van oorsprong hebben gehoed of gedreven. Honden van rassen die uitsluitend de kudde hebben beschermd, zijn van de tests en trials uitgesloten. Bovendien moeten alle deelnemende honden in een stamboek (of bijlage daarvan) zijn ingeschreven van een FCI-lid of -contractpartner. Op nationaal niveau moet de nationale kennelclub daarover beslissen.

 

Welke rassen kunnen deelnemen aan de FCI tests en trials?

Rassen uit groep 1, 2 en 5. Alleen de hoeders en drijvers kunnen deelnemen.

Collecting Style alleen de Border Collies en de Kelpies.

Traditional Style voor alle andere herdershonden en veedrijvers.

De FCI reglementen worden op dit moment in het Nederlands vertaald om ze toegankelijker te maken. Naast het onderscheid tussen beschermende honden enerzijds en hoedende/drijvende rassen in groep 1, 2 en 5 anderzijds, bestaan er binnen de organisatie van het schapen drijven als FCI hondensport nog een aantal opdelingen.

De FCI reglementen voor het schapendrijven kennen aparte regels voor enerzijds Border Collies en Kelpies, de Collecting Style (CS), en anderzijds voor alle andere herdershonden en veedrijversrassen, de Traditional Style (TS). De bedoeling was om onderscheid te maken tussen honden die met "eye" werken en honden die dat niet doen. Dat heeft niet helemaal zo uitgepakt. Iedereen kent de beelden van de Collecting Style zoals de border collies dat doen wel, dit behoeft geen verdere uitleg.

 

Traditional Style

De TS is een vergaarbak van heel verschillende rassen met zeer verschillende werkstijlen. De reglementen zijn bewust zo opgezet dat ze aan al die rassen ruimte bieden het parcours in hun eigen stijl af te leggen. Bijvoorbeeld: de geleider kan meelopen met de schapen en de hond, er voor of er achter of er naast. Het aantal schapen is niet vastgelegd, alleen een minimum aantal. Niet voor alle rassen zal de keuze van het parcours ideaal zijn, het is een compromis. Het wordt een zware taak voor de keurmeesters. De keurmeesters voor de TS moeten dus ook goed op de hoogte zijn van de specifieke verschillen tussen al die rassen. Er zijn grote verschillen, bijvoorbeeld in de manier waarop de honden zich bewegen, hun werkhouding en hoe ze indruk maken op de schapen. Maar ook de schapen die gebruikt worden, moeten aan diverse rassen gewend raken. Er moet dus ook met de schapen getraind worden op al die verschillende rassen.

 

In de FCI reglementen hebben beide werkstijlen CS en TS dezelfde opbouw.

Volgend jaar (2015) hoopt de FCI commissie dat de reglementen worden goedgekeurd voor een test van ongetrainde honden, een simpele aanlegtest, de Herding Instinct Test (HIT). Heel laagdrempelig biedt deze test de mogelijkheid om van veel honden vast te stellen of ze herdershondeninstinct hebben. Zo kan deze test een goed hulpmiddel zijn voor fokkers om in hun honden het instinct te bewaren of te versterken.

Tijdens de Herding Working Test moeten baas en hond met de schapen een eenvoudig parcours lopen, waarvoor wel geoefend moet worden. De baas mag de hond helpen, maar de hond moet het werk doen. Hij moet instinct en werkvermogen tonen. Honden die geslaagd zijn voor de Herding Working Test, kunnen uitkomen in trials, waarbij in de hoogste klasse kampioensprijzen te winnen zijn.

 

Werkhond of niet? Werkdiploma en Geen werkkampioen of toch?

Behalve deze tweedeling in CS en TS is er nog één binnen de FCI: in alle rasstandaarden moet worden vermeld of voor het behalen van de titel Internationaal Schoonheidskampioen naast de voorwaarden qua exterieur ook een werkdiploma vereist is.

*Honden van rassen die daarvoor een werkdiploma nodig hebben, kunnen Werk-kampioen worden als ze een titel behalen als: IPO, IPO-R etc.

* Ze kunnen Internationaal Schoonheidskampioen worden met IPO, en ook met HWT of IHT-1.

* De HWT geeft ook recht op inschrijving in de gebruikshondenklasse voor honden van deze rassen.

*Honden van rassen die geen werkdiploma nodig hebben om Int. Showkampioen te worden, kunnen géén werkkampioen worden, ook al presteren ze goed in hun oorspronkelijke werk. Maar....

*Alle honden van hersdershonden- en veedrijversrassen kunnen de titel FCI Int. Herding Champion behalen. Deze titel geeft verder geen rechten, maar is wel een prachtig bewijs dat de hond de naam "herdershond"echt waardig is.

 

De titel FCI Herding Champion

Deze titel kan worden behaald als de hond aan de volgende voorwaarden voldoet:

* 2x CACITr in FCI-trials onder 2 verschillende keurmeesters in 2 verschillende landen;

* Minstens 1 x Zeer Goed op een CACIB show in de Gebruikshonden-, tussen- of openklasse.

 

DE NEDERLANDSE SITUATIE:

De Border Collie Club is de nestor op dit gebied, met veel ervaring. Steeds meer andere rasverenigingen zijn actief (meest met aanlegtests en workshops, ieder op zijn eigen wijze). Particulieren trainen bij opleidingscentra, maar blijven eigenlijk onzichtbaar. Via google blijkt dat er veel getraind wordt met honden van allerlei verschillende rassen bij schapen. Maar tot nu toe ontbrak in Nederland de mogelijkheid om een erkend diploma te behalen.

 

Opleidingen:

Opleidingscentra zijn ofwel aangesloten bij de border collie, Aussie club of de NHC of het zijn particuliere hondenscholen. Men gaat een lijst aanleggen met alle aangeboden training- en opleidingsmogelijkheden. Het aantal rassen dat op grond van de vermelding van het oorspronkelijk werk in de standaard, zou kunnen deelnemen aan dergelijke test en wedstrijden, lig top ongeveer 50 rassen!

Om het schapendrijven als hondensport in kynologisch verband mogelijk te maken, zijn een aantal stappen nodig. Draagvlak Is er!!, zowel bij de raad van Beheer, de verenigingen en de handlers met hun honden. Het bestuur van de Raad wil de FCI reglementen als basis gebruiken voor het schapendrijven als hondensport, zowel voor nationale als internationale evenementen.

 

Wie doet er mee?

Inventariseren welke (ras)verenigingen belangstelling hebben om actief mee te werken aan het opzetten van het schapendrijven als hondensport. Dat is gebeurd, alle aanwezige verenigingen hebben aangegeven belangstelling te hebben. Ook Scandia.Vanuit de verenigingen is een werkgroep/commissie samengesteld (8 aanmeldingen) die zal gaan functioneren onder de Commissie Werkhonden. Deze werkgroep zal z.s.m. een reglementenstelsel voor de Nederlandse situatie moeten opstellen in aanvulling op de FCI reglementen. Het gaat om praktische regelgeving: wie mag organiseren, aan welke voorwaarden moet een organisator voldoen, keurmeestersopleiding en examineren, waarborgen dierenwelzijn etc. Het schaap is de belangrijkste hoofdpersoon in dit geheel.

 

De procedure en eventuele start

Als we ambitieus willen zijn en in 2015 van start willen gaan, dan moeten het plan en de reglementen deze zomer naar het bureau van de Raad, zodat de ALV in december over het voorstel kan stemmen. Als alles loopt zoals wij (RvB) hopen, dan zal het in 2015 in Nederland mogelijk zijn om Herding Working Test en Internationale Herding Trials te organiseren, die aan alle voorwaarden van de FCI voldoen. Zodat er ook FCI-titels en prijzen te winnen zijn. Alleen evenementen die aan de voorwaarden van de Raad van Beheer voldoen, geven recht op nationale en/of internationale FCI titels. Een prachtig vooruitzicht, met elkaar samenwerken om het schapendrijven in Nederland, als officiële werk activiteit in het KR te krijgen! Dit kan als de ALV van juni a.s. het voorstel van de Raad aanneemt om ook verenigingen toe te laten die maar 1 hondensport organiseert.